42. Masayoshi Kajita, Yumiko Ito, Ayako Yamada, Makiko Watanabe, Keiichiro Kato: Accommodative Microfluctuation and Eye Fatigue, Jpn. J. Vis. Sci 16: 66-71, 1996.

42. Masayoshi Kajita, Yumiko Ito, Ayako Yamada, Makiko Watanabe, Keiichiro Kato: Accommodative Microfluctuation and Eye Fatigue, Jpn. J. Vis. Sci 16: 66-71, 1996.