23 Yi JH, Li RR. Influence of near-work and outdoor activities on myopia progression in school children. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2011 Jan;13(1):32-5. Chinese.

23 Yi JH, Li RR. Influence of near-work and outdoor activities on myopia progression in school children. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2011 Jan;13(1):32-5. Chinese.