12. Xu Y, Liu H, Niu T, Zhu X . Long-term observation of curative effects of posterior scleral reinforcement surgery in patients with juvenile progressive myopia //Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2000 Nov; 36(6):455-8.

12. Xu Y, Liu H, Niu T, Zhu X . Long-term observation of curative effects of posterior scleral reinforcement surgery in patients with juvenile progressive myopia //Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2000 Nov; 36(6):455-8.