09. Sakamoto Y., Kojima M., Sasaki K. Effectiveness of eyeglasses for protection against ultraviolet rays. Nihon Ganka Gakkai Zasshi. 1999 May;103(5):379-85.

09. Sakamoto Y., Kojima M., Sasaki K. Effectiveness of eyeglasses for protection against ultraviolet rays. Nihon Ganka Gakkai Zasshi. 1999 May;103(5):379-85.